Friesenpferde  vom Coenenhof
 

 Neske vom Coenenhof